Av. Ünsal KIZILCA
SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ


SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ


Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler süreksiz işler olup, 30 iş gününü aşan işlere ise sürekli işler olarak kabul edilmektedir. Örnek olarak bir iş yerine genel temizlik için bir gün gelen temizlik elemanı süreksiz iş istihdamını sağlarken,  aynı iş yerinde iş günlerinde düzenli olarak çalışan temizlik elemanı ise sürekli iş çalışanıdır. Sürekli – Süreksiz İş kavramı, 4857 sayılı İş Kanunu tarafından tanımlanmıştır. 

 

Bir işin sürekli/süreksiz iş olma ayrımı işin fiili olarak kaç gün sürdüğünden ziyade nitelik olarak kaç iş gününü kapsadığı ile ilgilidir. Bu nedenle bir iş sözleşmesinde iş bitiminin 30 günün altında olduğu durumlarda iş bitiminin 30 günü aşması halinde, iş niteliği bakımından sürekli iş kapsamına dahil edilmektedir.

 

-4857 Sayılı İş Kanunu 10. maddesi “Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere  sürekli iş denir. Bu Kanunun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6 ncı  maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz işlerde, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır” şeklinde açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla süreksiz iş sözleşmesi için İş Kanunun 10. maddesinden, uygulanmasına yönelik olarak da Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinden faydalanılacaktır.

 

25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile evvelce asliye hukuk mahkemelerinde çözülecek olan süreksiz iş ilişkilerinden/sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların bundan böyle iş mahkemelerinde görüleceği bildirilmiştir.

 

-İş Mahkemeleri Kanunu Madde 5- (1) İş Mahkemeleri;

a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,

 

b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara,

 

c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara,

ilişkin dava ve işlere bakar.


Yayınlanma Tarihi : 2019-04-25 17:36:01
Okunma Sayısı : 249
kiremitçiler

Av. Ünsal KIZILCA Diğer Yazıları