Av. Ünsal KIZILCA
İHBARLI FESİH VE İŞ ARAMA İZNİ


İHBARLI FESİH VE İŞ ARAMA İZNİ

 

İşçi veya işveren iş sözleşmesini, , haklı nedenle ve derhal feshedebilecekleri gibi süreli fesih yoluyla da sona erdirebilirler. Burada derhal fesih olduğundan sözleşme hemen sona erer. Diğer durumda ise sözleşmenin sona ermesi için bir sürenin geçmesi gerekir. Bu durumda, 4857 sayılı İş Kanunun 27. maddesinde, işverence işçiye yeni bir iş araması için verilmesi gereken izin düzenlenmiştir.

 

Çalışana ihbar süresi kullandırılacak ise; bu durumda ihbar tazminatı ödenmeyeceğinden hesaplama yapılmaz. İhbar sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

İhbar Tazminatına Esas Olan Süreler

  • Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta
  • Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta
  • Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 6 Hafta
  • Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta

Not: Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

 

İhbar Süresine Uyulmaması

4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesine göre, bildirim şartına (ihbar süresine, bildirim öneline) uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçinin ihbar süresine uymadan iş sözleşmesini feshederek işi bırakması halinde işverene, işverenin de ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkarması halinde işçiye ihbar süresine ilişkin ücreti tazminat olarak ödenmesi gerekir.

 

İhbar Gerekmeyen Fesih Halleri

Sözleşmenin feshine rağmen bazı durumlarda ihbar öneli ve tazminatı uygulanmamaktadır.
Bunlar arasında;
Yasanın tanıdığı hak gereği 24 ve 25. maddeler gereği gerçekleşen fesihler ile

  • Askerlik,
  • Emeklilik,
  • Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi,
  • Kadın işçinin evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılma hallerinde,  yalnızca kıdem tazminatı doğmakta olup tarafların ihbar öneline uyması gerekmemektedir.
  •  

İş Arama İzni

Yeni iş arama izni işveren tarafından en az ihbar önel süreleri boyunca ve günde iki saatten az olmamak üzere, çalışılan günler için, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan yeni bir iş bulması için verilen izindir.

 

İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir, ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işverene bildirmek zorundadır. İşveren bu sürede işçiyi çalıştırır ise alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemekle yükümlüdür.

 

İşçinin kendi isteğiyle istifa etmesi halinde dahi iş arama iznini kullanması engellenemez.(Yargıtay. 9 HD 1.7.04 kararı )


Yayınlanma Tarihi : 2018-08-14 17:32:58
Okunma Sayısı : 307
kiremitçiler

Av. Ünsal KIZILCA Diğer Yazıları